Indrek Nauri ajaveeb

Lõpetage tööülesannete dubleerimine!

Euroopa Liitu astumisega 2004. aastal tuli Eestis aktiivselt käibele sõna arendustegevus, mille tähendus kohaliku omavalitsuse kontekstis on omavalitsuse arengukavas sätestatud pika-ja lühiajaliste eesmärkide elluviimine. Arendustegevuse juurutamisega tuli riigi-ja kohaliku omavalitsuse organitesse tööle võtta erinevaid arendustegevusega tegelevaid inimesi.

Türi vald pole olnud teistest halvem. Türil on kokku 4 arendustegevusega tegelevat isikut ja ühingut, kes ühel või teisel moel täidavad samu ülesandeid! Arendustegevuse juhtiv jõud vallas on asevallavanem-arendusjuht, kelle peamiseks ülesandeks onkoordineerida ja juhtida valla arendustegevust. Arendustegevusega tegelev asevallavanem ei juhi vallavalitsuses mitte ühtegi osakonda ja tal pole mitte ühtegi alluvat, samuti ei vastuta arendustegevuse eest vastutav asevallavanem mitte millegi eest. Tähelepanelik lehelugeja on teadlik, et selline arendusega tegeleva asevallavanema ametikoht loodi 2012.aasta veebruaris IRL ja Reformierakonna poolt uhke nimega dokumendi „Türi arengulepe“ alusel. Kõige kurvem on see, et tegemist pole poliitilise ametikohaga, kuigi koht on täidetud poliitiku poolt. Vaatamata sellele, et arendusjuhil puudub vastutus ja ta ei juhi mitte ühtegi osakonda saab ta ainult vallavanemast väiksemat töötasu. Sealjuures on ääretult ebaõiglane asjaolu, et  valla kõige suuremad sotsiaal-ja majandusosakonda juhtivad ja suuremat vastutust evivad vallavalitsuse liikmed saavad palju väiksemat palka.

Peale asevallavanema-arendusjuhi töötab vallavalitsuse majandusosakonnas arendusspetsialist, kelle tööülesanne on nii nagu abivallavanemal Türi valla arendusstrateegia, arengukava ning tegevuskava koordineerimine ning seire teostamine.

Peale reaalsete töökohtade vallavalitsuses on arendustegevuseks vald aastate jooksul asutanud kaks eraõiguslikku ühingut: Türi Arengu Sihtasutuse ja sihtasutuse Kesk-Eesti Õppe- ja Kompetentsikeskus. Kui esimest teatakse Türi Rahvalehe väljaandjana ning Õunafestivali korraldajana, siis sihtasutuse Kesk-Eesti Õppe- ja Kompetentsikeskuse suurtest töövõitudest pole suurt midagi teada. Mõlemad on saanud oma tegevuseks ja saavad ka edaspidi vallalt aastas kümneid tuhandeid eurosid toetust tegevuseks.

Sõnad areng ja arendamine on ilusad sõnad kui neile ka sisu antakse ehk on nähtav areng või ollakse valmis millegi arendamiseks. Kahjuks ei ole allakirjutanule teada, mis on need argumendid, miks peab vallas olemas neli isikut, kes tegelevad arendustegevusega. Artikli autorile teadaolevalt sai praegune vallavanem aastate eest valla arendustegevusega üksinda suurepäraselt hakkama ja miks ei võiks arendustegevust ka praegu koordineerida ainult üks inimene – kes organiseerib ja vastutab lehe väljaandmise eest, erinevate valda tutvustavate ürituste korraldamise eest kui valla arengukava täitmise eest.

Dubleerivate tööülesannete lõpetamisega säästetaks valla raha aastas vähemalt 100 000 eurot, mille saaksime kasulikult investeerida kas valla haridusse või tervishoidu. Head vallajuhid, siinkohal teile mõtteainet tulevikuks.