Heli Koidu ajaveeb

Türi Talunike Liidu liikmed osalesid Eestimaa Talupidajate Keskliidu Kongressil

Türi Talunike Liidu liikmed kes kongressil osalesid27.novembril kogunesid talupidajad üle Eesti Tallinnasse, et kaitsta oma huve uues Eesti maaelu arengukavas  (MAK 2014-2020), mis on seotud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga.  Arengukaval on erakordselt suur mõju nii põllumajandusele kui ka maapiirkondade arengule laiemalt.

Kongressil võeti ühiselt vastu deklaratsioon „Taludeta pole maaelu“, et kindlustada Eesti talude ja maaelu tulevik piisaval määral. Põllumajandusministeeriumil paluti eelnõusse sisse viia järgmised põhimõttelise tähtsusega muudatused:

- Piiritleda kõigi investeeringutoetuste sihtrühm ettevõtetega, kelle aastakäive on alla 500 000€. Suurettevõtete toetamine maksumaksjate arvel riivab ühiskonna õiglustunnet ja aitab kaasa maapiirkondade tühjenemisele. 

- Seada  meetmete-üleseks investeeringutoetuste summaarseks laeks 500 000€ programmiperioodi jooksul.

- Eelistada investeeringutoetuste taotluste menetlemisel väiksemaid ettevõtteid, kelle tootmispotentsiaal pole veel täiel määral välja arendatud ning noori talupidajaid.

- Rahuldada eelisjärjekorras investeeringutoetuste taotlused, mis ei ületa 50 000€

- Võimaldada taotleda toetust liikuva tehnika soetamiseks nendel ettevõtetel, kelle käive on kuni 200 000€.

- Suurendada nõuandeteenuste toetamise meetme eelarvet vähemalt 5 miljoni euro võrra, et kindlustada 20 tundi tasuta erialast nõuannet aastas noortele, alustavatele ja väikestele tootjatele ning toiduainete väikekäitlejatele ja turustajatele.

Vastuvõetud deklaratsioonis on öeldud, et väikese riigi suurim väärtus on tema rahvas – seega on rahva säilimine, selle elujõu ja kultuuri hoidmine riiklikult tähtsaim ülesanne. Eesti rahvas vajab edasikestmiseks hea tervise, algatusvõime ja peremehetundega inimesi, kes oskavad ja tahavad teha tööd, väärtustavad perekonda ja kogukonda  ning austavad oma maad.

Deklaratsioonis rõhutatakse, et talud ja talupidajad moodustavad kandava osa maaelust ja hajaasustusest. Nende peamine roll on toota kaasmaalastele toitu ja kindlustada seeläbi Eesti toidujulgeolek, kuid taludel on mitmeid teisigi rolle nagu hooliv ümberkäimine keskkonnaga, metsade majandamine, ettevõtliku uue põlvkonna taastootmine  ning maakultuuripärandi säilitamine. Võib ehk kujutleda põllumajandust, mis püsib üksnes suurtel agrofirmadel, kuid maaelu ilma taludeta pole võimalik.

Maaelu ja traditsioonilise hajaasustuse püsimiseks on hädavajalik kriitiline arv inimesi ja neile olulise taristu, sh koolide, sotsiaalhoolekande ja päästeteenuste operatiivne kättesaadavus ning sobilik kaubandusvõrk. Eelnevale lisaks vajatakse maal uusi töökohti, mille loomine eeldab ettevõtlikke inimeste olemasolu kes neid loovad. Talupidajad on ettevõtjad, kes loovad ise töökohad oma pere liikmetele ja tihti ka naabritele. Lisaks sobivale majanduskkeskkonnale tuleb traditsioonilise eluviisi säilimiseks tagada taluperede liikmete sotsiaalne kaitse võrdselt teiste ühiskonnaliikmetega, soodustada külakogukondade aktiivset läbikäimist, ühtekuuluvust ja koostööd ning saavutada avaliku arvamuse parem mõistmine ja positiivne suhtumine taluperedesse. Talupere eluviisi säilitamine ja edendamine  on oluline mitte ainult rahvusliku toidujulgeoleku kindlustamiseks, vaid kogu rahva elujõu, meid ümbritseva looduse ning rahvakultuuri säilitamiseks ja edendamiseks.

Kokkuvõtte deklaratsioonist koostas

Heli Koit
Türi Talunike Liidu juhatuse liige