Auris Rätsepa ajaveeb

Teabenõue

Raivo Pink juhatab mitmeid ettevõtteid ja Türi vallavolikogu (foto Türi IRL kodulehelt www.koduvaldtyri.ee) Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann

Teabenõue

Käesolev teabenõue on esitatud Avaliku teabe seaduse (AvTS) alusel, mis sätestab avalikkuse ja igaühe juurdepääsu võimaluse üldiseks kasutamiseks mõeldud teabele avalikkuse kontrolliks avalike ülesannete täitmise üle. AvTS § 5 lg 1 alusel on teabevaldajaks riigi-ja kohaliku omavalitsuse asutus. AvTS § 9 lg 2 järgi on teabevaldaja kohustatud tagama juurdepääsu neile dokumentidele, millele teabenõudja juurdepääsu taotleb ja millele teabenõudjal on juurdepääs. Teabevaldaja on kohustatud abistama teabenõudjat ja mitte andma teadvalt eksitavat, tegelikkusele mittevastavat või ebaõiget teavet ning kontrollima kahtluse korral väljastatava teabe õigsust ja vastavust tegelikkusele.

Türi valla 2011.a majandusaasta aruande (kättesaadav www.tyri.ee) punkti  7.2.6 järgi oli 2011.aastal  Türi linna ja endise Türi valla välisvalgustuse hooldajaks AS Koma Ehitus lepingujärgse kuumaksuga 1735,30 eurot.  Majandusaasta aruande Lisa 22 järgi on 2010.aastal tehtud turuhinnast erinevaid tehinguid AS-ga Koma Ehitus 13 000 euro (203 tuh eesti krooni) ja 2011.aastal topelt ehk 26 000 euro ulatuses. 2012.aastal AS-ga Koma Ehitus tehtud tehingu andmed avalikud ei ole.

AS Koma Ehitus (registrikood 10395488) juhatuse liikmeks ja aktsionäriks isiklikult ning läbi OÜ Baltic Consultation  on Raivo Pink (isikukood 36209014910), kes on 18.oktoobril 2009.aastal toimunud kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel  Isamaa ja Res Publica nimekirjas valitud Türi vallavolikogu liikmeks ja alates 2012.aastast on Türi vallavolikogu esimees. Samas on Raivo Pink Türi vallale kuuluvate OÜ Türi Elamu (registrikood 10522171)  ja OÜ Türi Linnavara (registrikood 10652436)  palgaliseks nõukogu liikmeks.

Korruptsioonivastase seaduse § 4 lg 2 p 14 ja 23 alusel loetakse valla-ja linnavolikogu esimeest ning kohaliku omavalitsuse osalusega äriühingu juhatuse ja nõukogu liiget ametiisikuks, kelle suhtes kehtivad korruptsioonivastases seaduses sätestatud töökoha- ja tegevuspiirangud ning toimingupiirangud.

Eeltoodud seadustest ja avalikest faktilistest asjaoludest tulenevalt palun vastata järgmistele küsimustele ja esitada järgmised dokumendid:

  1. Milliseid teenuseid või kaupu AS Koma Ehitus 2010-2012.aastal Türi vallale müüs? Palun esitada 2010 - 2012 .a kuude lõikes AS Koma Ehitus poolt Türi vallale osutatud teenuste ja kaupade nimekiri ja väljamakstud summad.
  2. Kas kaupade ja teenuste müügil järgiti riigihangete seaduses sätestatut? Kui järgiti siis palun esitada hankedokumentide koopiad ja väljastada kõik kehtivad ja 2010-2012. aastal sõlmitud ning käesolevaks hetkeks kehtetud AS-ga Koma Ehitus  sõlmitud lepingute koopiad.
  3. Kas Türi vald on vallavolikogu esimehele Raivo Pink´ile kuuluva AS-ga Koma Ehitus lepinguid sõlmides järginud korruptsioonivastases seaduses sätestatud töökoha, - tegevus ja toimingupiiranguid? Milliseid ennetavaid meetmeid on valla poolt rakendatud hoidmaks ära korruptsiooniohtlikke suhteid?
  4. Miks AS-ga Koma Ehitus tehtud tehingud erinevad turuhinnast?
  5. Milliseid teenuseid ja kaupu ning kui suures summas (kuude lõikes) müüs AS Koma Ehitus 2010-2012.aastal Türi vallale kuuluvatele osaühingutele Türi Elamu ja Türi Linnavara? 

Auris Rätsep /digiallkiri/